index


e-mailová adresa

   Tento odkaz neobsahuje automatický odkaz na mou elektronickou adresu, protože po síti se pohybuje spousta drzých robotů, kteří shromažďují uveřejněné adresy a prodávají je spamerům.
   Ale pokud mi chceš sdělit něco jiného než že mám vzývat Vesmírné lidi nebo poskytnout svůj bankovní účet pro převod několika miliónů z Nikaraguy nebo si zakoupit prodlužovač penisu, tak v adrese "pavel.adamek(at)volny.cz" nahraď "(at)" znakem "@".
   {This link does not contain automatic link to my electronic address, because there is a lot of impertinent robots on the net, who are collecting published addresses and selling them to spammers.
   But if thou wantest to tell me something else than that I should invocate the Space People, or that I should use my bank account for the transfer of several millions from Nicaragua, or that I should buy a penis enlarger, then replace "(at)" in the address "pavel.adamek(at)volny.cz" by the character "@".}


21.08.2003